IsHealth v3 แพลทฟอร์มครบวงจรสำหรับ Healthcare industry

IsHealth v3 (IsHealth เวอร์ชั่น 3) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบให้รวมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) และ Mobile Patient Platform เข้ามาเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การสื่อสารภายในระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย เป็นไปได้ออย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และ เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างสถานบริการกับผู้ป่วย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของทีมงานในการพัฒนาระบบให้กับโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเฉพาะทาง IsHealth v3 ได้ถูกพัฒนาให้รองรับ Clinical Process (กระบวนการทางการแพทย์) ตามมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลนานาชาติ ตั้งแต่ระดับรากฐานของระบบ เพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยผู้ป่วย

จุดมุ่งหมายของ IsHealth v3 คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีสูงสุดในทุกขั้นตอนการรับบริการต้้งแต่เข้ามาเปิดประวัติผู้ป่วย รับการรักษาที่โรงพยาบาล ไปจนถึงกลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

Patient Registration & Authentication

ผู้ให้บริการจะสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญของผุ้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว และข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย บันทึกเงื่อนไขการปกปิดความลับของผู้ป่วยแต่ละคนตามเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนอื่นๆทั้งหมดของระบบ

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนให้ผู้ป่วยสามารถล็อคอินผ่านระบบ Patient Platform ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับข้อมูลที่สำคัญและติดต่อกับผู้ให้บริการได้ผ่านโบบาลแอพพลิเคชั่น ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาเปิดประวัติที่สถานบริการ

Ambulatory Care Process (Out-Patient)

บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการในขั้นตอนต่างๆในกระบวนการได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวที่สุด มีการเก็บ log การดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ การสื่อสารระหว่างบุคลากรในเรื่องต่างๆกระชับและสมบูรณ์ ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วฉับไว ใช้เวลาน้อยที่สุดในการเข้ารับการรักษา

Admission & Acute Care Process (In-Patient)

เน้นความครบถ้วนของกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยในเพื่อบุคลากรทุกสาขาสามารถดำเนินการได้อย่างรัดกุมรอบคอบในทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย การจัดเก็บ Clinical Document ทั้งจากแพทย์และสาขาวิชาอื่นๆ (Multidisciplinary) เป็นระบบ และสามารถเข้าข้อมูลถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของผู้ป่วยและสามารถตัดสินใจสิ่งสำคัญในการรักษาผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

Clinical Document

เน้นการออกแบบรูปแบบหน้าจอเพื่อให้การลงข้อมูลใน Clincial Document ประเภทต่างๆทำได้สะดวกง่ายดายและข้อมูลถูกเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นรูปแบบของภาพ รองรับการใช้ graphics และการวาดภาพประกอบเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนข้อความมี auto-suggestion เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงข้อมูล ข้อมูลในส่วนของตัวเลือกรองรับโครงสร้างข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานสากล เช่นรหัสโรค ICD10 เป็นต้น

ข้อมูล Clinical Document ทั้งหมดมีสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงที ในส่วนข้อมูลที่ถูกปกปิดเพื่อรักษาความลับผุ้ป่วยจะมีการล็อคการเข้าถึงให้เป็นไปตามนโยบายการปกปิดข้อมูล

Laboratory & Radiology Process

ระบบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการเชื่อม interface กับระบบ LIS, RIS, PACS ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ในหลายรูปแบบ รองรับการใช้ Barcode, QR Code การพิมพ์ sticker ฯลฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน

ผลแล็บและ X-ray ที่ถูก Interface มาแพทย์สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายผ่านหน้าจอหลัก ทั้งในผลในวันที่ทำการรักษาและผลในอดีตของผู้ป่วยรายเดียวกัน ทำให้สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Medicine Process

บุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ระบบทั้งหมด โดยไม่ต้องหันกลับไปใช้เอกสารในการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาทุกกระบวนการ ซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับยาได้ทันท่วงที ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบันทึกและเตือนการแพ้ยาของผู้ป่วย (Adverse Drug Reaction), การเตือน Drug Interaction, การสั่งยาและการ reject ยากระหว่างแพทย์และเภสัช, การ dispense ยาของเภสัช, การบริหารจัดการสต๊อกยา, กระบวนการประสานรายการยาเดิมของผู้ป่วย (Medication Reconciliation), การบันทึกการให้ยาผุ้ป่วย (Medication Administration) เป็นต้น

Treatment Process

รองรับการบันทึกการสั่งทำหัตถการ การลงผลหัตถการ อ้างอิงรหัสมาตรฐานหัตถการ ICD9 มีหน้าจอพิเศษในการลงผลห้ตถการในด้านต่างๆหลากหลาย

Medical Supply Process

รองรับการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ต้้งแต่การสั่งเวชภัณฑ์ การบริหารการ Dispense เวชภัณฑ์ การบริหารจัดการสต๊อกเวชภัณฑ์ การยืม คืนเวชภัณฑ์ เป็นต้น

Doctor Fee System

รองรับการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ โดยสามารถตั้งค่าให้สามารถคิดค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ทางตรง ค่าธรรมเนียมแฝง และการคิดค่าธรรมเนียมจากสูตรพิเศษ ระบบมีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดสูตรคิดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ Business Model ของสถานบริการแต่ละที่

Billing and Claim System

รองรับการคำนวณราคา และ กระบวนการส่งเบิกสำหรับ Payer ทั้งเอกชนและรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น Fax-claim, กรมบัญชีกลาง, สปสช, ประกันสังคม, รัฐวิสาหกิจ, คู่สัญญาเอกชน ฯลฯ

Self-service Appointment

ระบบนัดหมายถูกออกแบบให้ผู้ป่วยสามารถเลือกวันเวลาในการทำนัดหมายได้ด้วยตนเอง (self-service) ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น สามารถเลือกแพทย์ได้ตามเวลาออกตรวจ ทำการเลื่อนนัดได้โดยไม่ต้องรอการติดต่อกับบุคลากรโรงพยาบาล มีระบบที่คู่กันคือระบบลงตารางการทำงานแพทย์ที่ยืดหยุ่นต่อการลงเวลาออกตรวจของแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนไข้สามารถทำนัดแบบ self-service ได้จริง

Chat & Telemedicine (Video Call) System

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการทุกแผนกสามารถใช้ระบบติดต่อสื่อสารกับคนไข้ผ่าน Chat และ Video Call โดยระบบ Chat สามารถแยก Chat ของแผนกต่างๆที่คุยกับคนไข้คนเดียวกันออกจากกัน ในลักษะเดียวกับ Facebook Page หรือ Line Official Account ทำให้ผุ้ให้บริการสามารถติดต่อผู้ป่วยและส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อคาม ภาพ วิดีโอ และสามารถทำ Video Call ได้ด้วย

ในบริบทของ Telemedicine ผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกอย่างมากในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานบริการ นอกจากนี้ระบบยังรองรับการจัดส่งยาที่บ้าน และการให้คำปรึกษาของเภสัชกรหลังคนไข้ได้รับการจัดส่งยา (Telepharmacy) อีกด้วย

Conversation Tree

นอกจากการ Chat ปกติ ระบบ IsHealth v3 ยังรองรับระบบ Chat อัตโนมัติ ซึ่งทำผู้ให้บริการสามารถออกแบบการสนทนาแบบ Artificial Intelligence ได้เองในรูปแบบของ Conversation Tree ทำให้ผู้ป่วยสามารถโต้ตอบด้วยการ Chat กับระบบและได้รับคำตอบเฉพาะเจาะจงที่ต้องการได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอการตอบจากคนฝั่งโรงพยาบาล ระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบนัดหมายแบบ self-service และระบบอื่นๆที่เกี่ยงข้องได้อย่างครบถ้วนเพื่อประหยัดเวลาทั้งของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

Pathway Monitoring System

เป็นระบบ Monitor ผู้ป่วยที่บ้าน โดยสามารถให้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถรายงานอาการต่างๆได้ด้วยตัวเอง โดยระบบจะประมวลผลการรายงานอาการดังกล่าวและจัดผู้ป่วยเป็นกลุ่มต่างๆ ตามรูปแบบการบริหารจัดการที่ผู้ให้บริการออกแบบไว้ ตัวอย่างเช่นการทำ Home Isolation ระบบสามารถประมวลผลการรายงานอาการและแบ่งเป็น หนัก กลาง เบา ซึ่งจะได้รับการดูแลในรูปแบบที่ต่างกันจากสถานบริการเป็นต้น โดยระหว่างการ Monitor ผู้ให้บริการสามารถติดต่อผู้ป่วยผ่านระบบ Chat ระบบ Video Call เพื่อให้การรักษาทางไกลได้เช่นปกติ

Custom Development

นอกเหนือจากฟังค์ชั่นที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว IsHealth v3 ยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถผ่าน Custom Development อีกด้วยเพื่อให้ผู้ให้บริการจะสามารถมั่นใจได้ว่า IsHealth v3 จะตอบโจทย์ทุกเรื่องของผู้ให้บริการ Healthcare ทุกระดับทุกประเภทบริการ

Health Platform Consultant

Mor Corporation บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) และโมบายแแอพพลิเคชั่น ประสบการณ์ 12 ปีใน Healthcare industry ทั้งโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ขนาดกลาง โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเฉพาะทาง สามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก Health Platform Consultant เพื่อแนะนำในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และโมบายแอพพลิเคชั่น ในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Facebook Page: Mor Corporation

E-mail: contact@mor.company